Privacy & cookies

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) heeft uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden wordt zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan en worden deze uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt.

Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij uw gegevens verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens via bijvoorbeeld deze website is de VNV bereikbaar.

Onze contactgegevens treft u onderstaand aan.

- telefoon: 085 077 81 40
- e-mail: info@visspecialisten.nl
- website: www.visspecialisten.nl
- postadres: Postbus 1234, 2288 EW Rijswijk
- adres: Diepenhorstlaan 3. 2280 EW Rijswijk

Wie zijn wij?

VNV is de branchevereniging voor visspecialisten. Als kernactiviteit werken wij aan een professionele en toekomstbestendige branche waarin de visspecialist succesvol kan zijn als ondernemer, werkgever en vakman. Bij deze werkzaamheden en dienstverlening verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

Gegevensverwerking; doeleinden en grondslagen

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en in stand houden van de relatie met de VNV. Dit vanwege het lidmaatschap bij VNV, het zijn van supporter, dan wel omdat door u (als niet-lid zijnde) op een andere manier contact is gelegd met VNV.

Hierbij kan gedacht worden aan het doen van een verzoek bij, het stellen van een vraag aan, het doen van een bestelling bij, het deelnemen aan een activiteit van VNV. Om uitvoering te geven aan de rechten en plichten voortkomend uit de lidmaatschapsovereenkomst met VNV, verwerkt VNV de daaraan verbonden lidmaatschapsgegevens.

Daarnaast heeft VNV een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben, om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen van een bijeenkomst, deelname aan een commissie, overleg of anderszins), aanvullende informatie te sturen over VNV, zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Gegevens van u als lid worden gebruikt om u te kunnen benaderen over activiteiten en informatie over VNV en de visspecialistenbranche in de ruimste zin van het woord en om uitvoering te geven aan de rechten plichten die voortkomen uit het lidmaatschap en het feit dat u actief bent als ondernemer binnen de georganiseerde branche voor visspecialisten. Indien u (als niet-lid zijnde) iets bestelt via de website, dan worden die gegevens gebruikt om het product toe te sturen en de financiële afhandeling daarvan. Als u (als niet-lid zijnde) via de website of op andere wijze een vraag stelt, een verzoek doet, u opgeeft voor een activiteit van VNV of een daaraan gerelateerde organisatie, zoals een bijeenkomst, lidmaatschapspakket, de nieuwsbrief, iets bestelt of gebruik maakt van één van onze andere diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over het lidmaatschap van VNV.

Indien u daar niet langer prijs op stelt dan kunt u dat aangeven op de wijze zoals vermeld en beëindigen wij de daaraan gekoppelde verwerkingen, indien dat mogelijk/toegestaan is, zo snel mogelijk.

Gegevensverwerking: welke gegevens worden verwerkt

Om uitvoering te geven aan één van de of meerdere van voorgaande vermelde diensten kan VNV de volgende gegevens verwerken: - contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres; - leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat; - kopie van een identiteitsbewijs; - Kamer van Koophandel gegevens (uittreksel, inschrijfnummer); - BSN; - omzetgegevens lid; - werknemersaantallen.

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren wij de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.

Besloten gedeelte website

ls lid zijnde van VNV, of als supporter van VNV krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan.

Wanneer een gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker VNV hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en worden deze gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacyvriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de gevolgen voor uw privacy hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees ook het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt VNV geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Nieuwsbrief

U kunt uzelf via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van VNV. Leden ontvangen de nieuwsbrief als onderdeel van het lidmaatschap. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over relevante ontwikkelingen aangaande de branche. Voor de verzending van de nieuwsbrieven gebruiken we uw e-mailadres. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u uzelf kunt afmelden. Het persoonsgegevensbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Social media

Wij maken gebruik van diverse social media zoals Facebook en Twitter. Als u social media gebruikt, dan kunt u met uw social media-account reageren op de diverse accounts die VNV beheert. Wij krijgen daarbij geen toegang tot uw social media-account, maar als u via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam zodat we op uw bericht kunnen reageren. Links op de website Op de website van de VNV staan logo’s van diverse social media diensten. Deze bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s.

Met de vermelding van deze voornoemde logo’s worden door de VNV geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een logo van een social media dienst klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst. VNV verwijst u graag naar de privacyverklaring op de website van deze partijen.

Verstrekkingen aan derden

VNV verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van de VNV bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de websitehoster, de IT-beheerder, de CRM-provider). Wij kunnen ook gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseren.

Supporterschap

VNV werkt samen met supporters/partners. Dit zijn partijen waarmee VNV een sterk commercieel netwerk tracht neer te zetten voor zowel de individuele visspecialist als toeleveranciers. Zo probeert de VNV leden te laten profiteren van exclusieve aanbiedingen en informatie vanuit deze supporters/partners. Anderzijds kunnen supporters onder de leden van de VNV gebruik maken van exclusieve communicatiekanalen om hun producten en informatie onder de leden te promoten. Doel van dit netwerk is een sterke en gezonde visbranche neer te zetten. VNV verstrekt ook aan supporters/partners gegevens. Het gaat daarbij om de bedrijfsnaam het (vestigings)adres, telefoonnummer en het emailadres.

Mocht u niet deel willen nemen aan de supporterprogramma’s, dan kunt u zich daarvoor afmelden via info@visspecialisten.nl.

Recht van inzage, correctie en/of verzet

U kunt VNV per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze activiteiten, producten en diensten. Indien u meer informatie wilt over de VNV, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, kunt u contact opnemen via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen.

Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale toezichthouder.

- telefoon: 085 077 81 40
- e-mail: info@visspecialisten.nl
- website: www.visspecialisten.nl
- postadres: Postbus 1234, 2288 EW Rijswijk
- adres: Diepenhorstlaan 3, 2280 EW Rijswijk

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Door VNV wordt aan de gebruiker geadviseerd regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 16 april 2020.

Overzicht cookies